portfolio > Boing, Prickly, Splat, Zing, Poof

Splat
Seoyeon Faye Cho
Pratt Institute Foundations:  Space, Form, Process
Splat
Seoyeon Faye Cho
Pratt Institute Foundations: Space, Form, Process
Chipboard
2017