portfolio > Heavy/Light

Westchester Community College:  Sculpture 1
Westchester Community College: Sculpture 1
Plaster
2017