portfolio > Multiplicity

Yula Ye
Pratt Institute Foundations:  Space, Form, Process
Yula Ye
Pratt Institute Foundations: Space, Form, Process
Binder clips, chipboard
2018